Modem Spy (French Edition) 3.9.8794

Modem Spy (French Edition) 3.9.8794

SoftCab Inc – Shareware – Windows
Modem Spy est un programme puissant pour enregistrer les appels téléphoniques. Dispositifs: 1) enregistre les conversations téléphoniques. 2) enregistreur par microphone. 3) Rejoue les fichiers par l'intermédiaire de la ligne téléphonique. 4) Rejoue les mesages enregistrés par l'intermédiaire de la carte de son. 5) Enregistre TOUS LES appels téléphoniques entrants. 6) Possède un contrôle de gain automatique logiciel (AGC). 7) Detecte et note l'Identification du Visiteur. 8) Affiche l'information d'identification du visiteur. 9) Le mode Super Spy mode cachera le comportement de Modem Spy. Personne ne saura que vous enregistrez les appels téléphoniques.

Tổng quan

Modem Spy (French Edition) là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi SoftCab Inc.

Phiên bản mới nhất của Modem Spy (French Edition) là 3.9.8794, phát hành vào ngày 11/07/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 26/08/2007.

Modem Spy (French Edition) đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Modem Spy (French Edition) Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Modem Spy (French Edition)!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
MyCommerce
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản